kokosowapanna

75 tekstów – auto­rem jest ko­koso­wapan­na.

Nasze życie to dro­ga po której w różnym cza­sie po­rusza­my się in­nym po­jaz­dem. I tak dzieciństwo można porównać z ciągni­kiem,który po­woli toczy się do przo­du. Po­tem prze­siada­my się do ciężarówki, sa­mocho­du oso­bowe­go,ści­gacza. Aż w końcu do me­ty do­ciera­my bo­lidem F1. Ale tak nap­rawdę każdy tęskni za tym traktorkiem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 grudnia 2012, 17:22

Wspom­nienia. Cza­sem męczą in­nym ra­zem rozmiękczają. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 listopada 2012, 17:18

Al­ko­hol w prze­kona­niu niektórych to ta­kie kred­ki dla do­rosłych za po­mocą, których można po­kolo­rować włas­ne życie. Właści­wie można, ale tyl­ko na szaro. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 lipca 2012, 09:18

I na cóż wykłóca­nie się o ,,miedzę", sko­ro i tak każdy skończy na małym skraw­ku tej ziemi. 

myśl • 16 maja 2012, 18:14

Plot­ka niesie ze sobą formę ta­jem­ni­cy, gdy zos­ta­je pot­wier­dzo­na nie wzbudza już ta­kiej sensacji. 

myśl • 4 maja 2012, 11:35

Za­nim zaczniesz narze­kać,że bolą Cię no­gi, po­myśl o tych, których bolą ręce,bo nóg nie mają.

Z uz­na­niem dla tych,którzy po­ruszają się na wózku 

myśl
zebrała 27 fiszek • 27 kwietnia 2012, 11:40

Zdarza się, iż prob­lem nie po­lega na tym że nie ma ci kto pomóc, ale w tym, że tej po­mocy nie chcesz przyjąć. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 14 marca 2012, 21:29

Tak jak świe­czka,która pot­rze­buje za­pałki,żeby zapłonąć
Tak i człowiek pot­rze­buje ja­kiejś is­kry,żeby zabłysnąć. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 marca 2012, 20:52

Śnieg jak prob­le­my nie słychać jak spa­da i w do­dat­ku lu­bi się nawarstwiać. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 20 stycznia 2012, 14:54

często całe szczęście za­myka się w jed­nym człowieku. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 19 stycznia 2012, 19:05
kokosowapanna

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kokosowapanna

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 listopada 2012, 17:22kokosowapanna wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

7 listopada 2012, 17:19kokosowapanna wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

7 sierpnia 2012, 21:03kokosowapanna wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

26 lipca 2012, 10:39kokosowapanna wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

23 lipca 2012, 12:56kokosowapanna wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera